VOG-beleid HSV Cheetahs

We willen in onze club de spelende leden een veilig klimaat bieden. Je komt naar de club om te sporten en met je vrienden en vriendinnen gezellig honk- en softballen. In onze club worden de spelende leden getraind en gecoached door vrijwilligers. We zijn heel blij dat we vrijwilligers kunnen vinden voor het begeleiden van de leden. Zij
steken heel veel vrije tijd in deze sport en ze moeten natuurlijk sporttechnisch voldoende bagage hebben. Bovendien moeten we niet onderschatten dat de trainers en coaches soms ook als mede-opvoeders gezien kunnen worden. Dit is vooral bij de jeugdteams aan de orde. Dit kan tot een vertrouwensrelatie leiden die misbruikt wordt.
Daar moeten we heel alert op blijven. We zijn dus heel blij met alle vrijwilligers die ons willen helpen. Als we iemand zich aanbiedt om als trainer en/of coach werkzaamheden te verrichten moeten we er natuurlijk wel van uit kunnen gaan dat de zij te vertrouwen zijn. In de media is veelvuldig melding gemaakt van trainers en coaches die grensoverschrijdend gedrag hebben getoond.
Dat willen we natuurlijk proberen te voorkomen.

Eén manier om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is het registreren van nieuwe trainers en coaches. Daarmee willen we de kans dat er een vervelende situatie ontstaat zoveel mogelijk voorkomen. Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de
kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van de leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid & Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar oplevert voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Het aanvragen van een VOG is gratis voor verenigingen en is één van de maatregelen die een honkbal- en softbalvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of criminaliteit te verkleinen.

Helaas komt het voor dat mensen misbruik maken van hun positie binnen een vereniging. Een VOG is daarom in verschillende gevallen nodig; bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie, waarin men werkt met vertrouwelijke gegevens, jeugdleden of geld. Steeds meer sportverenigingen vragen dan ook een VOG van hun vrijwilligers.
Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verledenvan mensen. Het vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan een aan deze fout gerelateerde functie binnen de honkbal- en softbalvereniging kan uitoefenen. Naast de VOG-registratie verwachten we ook dat de trainers en coaches
zich houden aan de volgende regels. We proberen voor elk team twee coaches/trainers/begeleiders aan te stellen waardoor de kans op ongewenst gedrag verder vermindert kan worden. Zij kunnen elkaar beter in de gaten houden.

Een Trainer/coach en begeleider:
ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt
ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN
Zorgt dat hij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stelt ook zijn
sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen
naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengt zich
niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES
Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN
MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET
Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud
je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend
gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle
seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding
geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVÉLEVEN VAN DE SPORTER
Dringt niet verder in het privéleven van de sporter in dan noodzakelijk is. Gaat met respect
om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer,
de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN
Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit
niemand buiten en wees tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN
UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende
opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE
DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT
Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN OM IETS TE DOEN
OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT ZIET TOE OP
NALEVING VAN REGELS EN NORMEN
Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere
normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur,
de Vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport.

IS VOORZICHTIG
Stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt
voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSRAAK
MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN
We letten op de leeftijd waarop de spelers alcohol mogen drinken: alleen 18+ dus.

Met dit beleid hopen we dat we voor onze spelende leden een veilige omgeving
kunnen bieden en dat de ouders met gerust hart hun kinderen bij onze club kunnen
achterlaten. Mochten er verdachte zaken spelen, of men heeft het idee dat er iets
niet pluis is vragen we de ouders of andere spelers contact op te nemen met de
vertrouwenspersoon. Voor onze club is dat een onafhankelijk persoon: José Swelsen.
Zij is te bereiken via mail jose.swelsen@live.nl.